محمد بن سلمان بن د

سلمان وویل: “موږ د ایران منفي فعالیتونو له امله ستونزې لرو؛ د اټومي پروګرام، د هغه توغندیز پروګرام او په شمول د هغو په کرښه کې د یاغیانو ملیشو او د هغې سپانسر یا سرپرستي. شهزاده محمد بن سلمان د سعودي د شاه ،سلمان بن عبدالعزیز ځوې،دهغه ولي ولي العهد ،د شاه سلمان مشاور،او د سعودي تر ټولو کم عمره دفاع وزیر ده

2023-01-29
    بنت نونو
  1. comwww
  2. پیدائش